Contra-expertise en de Assurantietussenpersoon

Assurantietussenpersoon en Schade

 

Natuurlijke belangentegenstelling

Bij schade is het normaal dat er een tegengesteld  belang is  tussen de schadelijdende partij (verzekerde) en de schade betalende partij (verzekeraar). Bij de expert die wordt benoemd en betaald door de verzekeraar, (die daarnaast dus ook de schade moet gaan betalen) bestaat er een belangentegenstelling die ten minste de schijn wekt dat deze expert iets meer het belang van zijn opdrachtgever (de verzekeraar) zal behartigen dan dat van de schade lijdende partij. Het is daarom goed als de schade lijdende partij zelf ook een deskundige benoemt.

Echter, deskundigen kosten geld en iemand moet dat betalen. Het is de vraag of de klant over voldoende kennis en informatie beschikt om die afweging zelf te kunnen maken. In bijna alle gevallen heeft men die kennis en informatie niet. De klant zal daarin - bijna altijd - geadviseerd moeten worden. Daarmee kom je uit bij de zorgplicht van de verzekeringsadviseur van die klant. Die verzekeringsadviseur is geen deskundige op het gebied van schadevaststelling, maar wel deskundig bij het begeleiden van de klant bij het indienen van zijn schadeclaim. Doet hij dat niet of niet goed of niet volledig dan schendt hij daarmee zijn zorgplicht.

 

Zorgplicht

Tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken, geldt dat de zorgplicht van een tussenpersoon zich ook uitstrekt tot het begeleiden en het adviseren van de klant bij het indienen van een schadeclaim bij de verzekeraar. Dat betekent dat de verzekeringsadviseur zijn klant in voorkomende gevallen minstens moet informeren over de mogelijkheid om zelf een eigen deskundige in te schakelen, alsmede over de voordelen en nadelen die zijn verbonden aan een expert namens de verzekeraar. Wanneer een degelijk advies uitblijft, is de tussenpersoon aansprakelijk voor de schade die daarvan het gevolg is.

 

Kosten

In het verzekeringsrecht is er geen aparte regeling voor de kosten van de contraexpert. Dat betekent dat (voor zover het gaat om kosten verbonden aan een contraexpertise) deze steeds moeten worden getoetst aan het criterium "redelijke kosten gemaakt tot het vaststellen van de schade". Zowel voor de situatie dat de verzekeraar zelf een expert heeft aangewezen, als voor het geval de verzekerde de expert inschakelt.

In de praktijk blijkt dat nagenoeg alle verzekeraars in de polisvoorwaarden aanhouden dat er naast de door de verzekeraar aangestelde expert, verzekerde ook de mogelijkheid wordt geboden aan verzekerde zelf een expert in te schakelen. Daarvan worden de kosten conform polisvoorwaarden door de verzekeraar betaald. Mogelijk zijn deze wel gemaximeerd aan de hoogte van de kosten van de eigen expert. Met andere woorden: 'Als de expert van verzekeraar zich er met een Jantje van Leiden van afmaakt en zijn kosten zijn bijvoorbeeld 150 euro, de contraexpert dan ook niet meer mag rekenen dan die 150 euro en de rest van de kosten van de contraexpert zouden dan voor rekening van de verzekerde zijn. Is dat echter wel redelijk? De wetgever omschrijft dat anders.

 

Wettelijke regeling

De omschrijving van de kosten van contra-expertise die voor vergoeding in aanmerking komen ligt in artikel 7:959BW.

Dat artikel bepaalt dat de redelijke kosten tot het vaststellen van de schade ten laste van de verzekeraar komen. Krachtens art 7:963 lid 6 BW kan van deze regeling niet worden afgeweken ten nadele van verzekeringnemer voor zover de bereddingskosten en de kosten van de expertise samen niet de verzekerde som overschrijden en de verzekeringnemer een natuurlijk persoon die de verzekering anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft gesloten. In deze situatie geldt artikel 7:959 BW als dwingend recht. Daarvan kan in de polis niet worden afgeweken. Er wordt daarmee dus wel een onderscheidt gemaakt tussen consumenten/particuliere schades en zakelijke/bedrijfsmatige schades..

 

Consumenten

Ten aanzien van consumenten/particulieren heeft een dergelijke polisbepaling geen werking. Indien toepassing van die bepaling tot een ander resultaat leidt dan (het dwingendrechtelijke) artikel 7:959 lid 1 BW. De redelijke kosten tot vaststelling van de schade komen altijd voor vergoeding in aanmerking, Ook als de kosten hoger zijn dan de kosten van de door de verzekeraar ingeschakelde expert.

 

Bedrijven

Voor bedrijven ligt dat genuanceerder. Verzekeraars kunnen in polissen met bedrijven in beginsel wel een beroep doen op een dergelijke bepaling. Tussen hen bestaat immers volledige contractsvrijheid. Alleen in geval een beroep van verzekeraars op een dergelijke beperking van hun uitkeringsverplichting naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, gaat het beroep op die beperking niet op (zie artikel 6:248 lid 2 BW). Daarbij zou gedacht kunnen worden aan een situatie waarin de kosten van de expert extreem laag zijn gehouden of in het geheel geen kosten bekend zijn in geval van een eigen maatschappijexpert.

 

Aansprakelijkheidsclaim of WA schade

In geval van een aansprakelijkheidsclaim, kan de tussenpersoon in een situatie dat zijn klant een aansprakelijkheidsclaim wil indienen zijn klant adviseren ook zelf een expert te benoemen. Redelijke kosten van schadevaststelling vormen dan een onderdeel van de claim. Dit is bepaald in art 6:96 lid 2B en C BW. Dit artikel bepaalt dat de kosten namens gedupeerde kunnen worden gevorderd bij de aansprakelijke partij c.q. diens aansprakelijkheidsverzekeraar. Als er twijfel is over de (erkenning van de ) aansprakelijkheid is echter terughoudendheid op zijn plaats, omdat de kosten alleen door de aansprakelijke partij behoeven te worden betaald als deze daadwerkelijk aansprakelijk is.

 

Te weinig gebruikt

Gezien het gebruikelijk is dat de kosten voor een eigen deskundige conform polisvoorwaarden en conform bovengenoemde wetsartikelen gedekt worden, is het opvallend dat verzekerden vaker niet dan wel van dit recht gebruik maken. Mede vanuit de zorgplicht is het van groot belang dat de tussenpersonen verzekerden wijzen op dit recht.

 

Grote schade's - Kleine schade's

Bij het inschakelen van een contra-expert wordt veelal gedacht dat dit alleen bij grote schade's toepasbaar is, doch zeker en juist bij kleinere schades heeft het inschakelen van een contra-expert een positief resultaat. Er zijn immers veel meer kleine schade's en de inzet van de expert van de verzekeraar is dan ook minimaal. Vaak vernemen wij dat de expert slechts een kort bezoekje heeft gebracht aan het schadeadres en de schade nauwelijks heeft gezien. Helaas vaak gevolgd door een (gedeeltelijke) afwijzing van de verzekeraar.

 

Afwijzing

Vervelender wordt het als de klant wordt geconfronteerd met een (gedeeltelijke) afwijzing van het vastgestelde schadebedrag. Helaas gebeurd dat zeer veel. Veelal terecht, maar ook heel veel ten onrechte. Wij worden dagelijks geconfronteerd met schrijnende gevallen waarbij een te gehaaste werkwijze, korte expertisetrajecten, onkunde, tunnelvisie enn de voorkeur van de verzekeraar in meer kwantiteit dan kwaliteit, daar in de meeste gevallen de oorzaak van zijn.

 

Kortom: U heeft geen enkel excuus om uw relatie niet te wijzen gebruik te maken van de diensten van een contraexpert van 112contra.nl

 

Kijk naar schadevoorbeelden elders op deze website