Hoezo geen kosten berekenen

Dan krijg ik zeker achteraf nog een gepeperde rekening

Nee die krijgt u niet!!

 

Hieronder leggen wij u uit waarom u recht heeft op een volledig door verzekeraar betaalde eigen Contra-Expert van 112contra.nl.

 

Vergoeding Contra-Expertise

De omschrijving van de kosten van Contra-Expertise die voor vergoeding in aanmerking komen ligt in artikel 7:959 BW.

Dat artikel bepaalt dat de redelijke kosten tot het vaststellen van de schade ten laste van de verzekeraar komen.

Krachtens artikel 7:963 lid 6 BW kan van deze regeling niet worden afgeweken ten nadele van de verzekeringnemer voor zover de bereddingskosten en de kosten van de expertise niet de verzekerde som overschrijden en de verzekeringnemer een natuurlijk persoon is die de verzekering anders dan in de  uitoefening van een beroep of bedrijf heeft gesloten.

In deze situatie geldt artikel 7:959 BW als dwingend recht. Daarvan kan in de polis niet worden afgeweken.

Er wordt dus wel een onderscheid gemaakt tussen consumenten /particulieren en bedrijven.

 

In de polis wordt als regel de kosten van de contra-expert beperkt tot de hoogte van de kosten van de expert van de verzekeraar. Met andere woorden als de expert van de maatschappij zich er met een Jantje van Leiden van afmaakt en zijn kosten zijn bijvoorbeeld 100 euro de contra-expert  ook niet meer mag rekenen dan 100 euro en de rest zou dan voor rekening van de verzekeringsnemer zijn.

Zo'n regel in de polis is dus wettelijk. Zoals hierboven al vermeld mag er van de wet niet worden afgeweken in een polis.

Consumenten

Deze wetsbepaling leidt er toe dat verzekeraars ten aanzien van consumenten altijd gehouden zijn om redelijke kosten tot het vaststellen van de schade te vergoeden. Verzekeraars kunnen die verplichting in de polis alleen beperken voor een situatie waarin de bereddingskosten tezamen met de kosten van expertise het bedrag van de verzekerde som overstijgen

 

Voorbeeld:

Verzekerde som 80.000 euro. Vastgestelde schade 80.000 euro Bereddingskosten 20.000 euro en Expertisekosten 10.000 euro. De schade ad 80.000 euro wordt aan verzekerde betaalbaar gesteld. Het totaal van de bereddingskosten en de expertisekosten is 30.000 euro. Dit bedrag is lager dan de verzekerde som en zal dan door de verzekeraar betaald moeten worden. Hierbij wordt dus uitgegaan dat er sprake is van 2 keer het verzekerde belang.

 

Bedrijven

ten aanzien van de rechtsrelatie tussen verzekeraars en bedrijven is artikel 7:959 BW niet dwingend. dat betekent dat hetgeen in de polis is afgesproken omtrent de vergoeding van kosten van expertise leidend is. Is er in polis niets bepaald, dan geldt artikel 7:959 BW en moeten de redelijke kosten tot het vaststellen van de schade worden vergoed.

 

Wat zijn redelijke kosten tot het vaststellen van schade?

Om te bepalen of kosten tot het vaststellen van schade redelijk zijn geldt de dubbele redelijkheidstoets. Dat betekent dat het: (1) redelijk moet zijn geweest om kosten te maken (bijvoorbeeld door het inschakelen van een contra-expert) en dat (2) de kosten redelijk moeten zijn geweest.

In brandpolissen wordt de vergoedingsplicht van de kosten van contra-expertise dikwijls beperkt tot het bedrag gelijk aan de kosten van de door de verzekeraar ingeschakelde expert.

Hierbij wordt ook een onderscheid gemaakt tussen consumenten en bedrijven.

 

Consumenten

Ten aanzien van consumenten heeft een dergelijke polisbepaling geen werking, Indien toepassing van die bepaling tot een ander resultaat leidt dan (het dwingendrechtelijke) artikel 7:959 lid 1 BW. De redelijke klosten tot vaststelling van de schade komen altijd voor vergoeding in aanmerking, ook als die kosten hoger zijn dan de kosten van de door de verzekeraar ingeschakelde expert.

 

Bedrijven

Voor bedrijven ligt dat genuanceerder. verzekeraars kunnen in polissen met bedrijven in beginsel wel een beroep doen op een dergelijke bepaling. Tussen hen bestaat immers volledige contractsvrijheid.

Alleen in het geval een beroep van verzekeraars op een dergelijke beperking van hun uitkeringsverplichting naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, gaat het beroep op die beperking niet op (zie artikel 6:248 lid 2BW) Daarbij zou gedacht kunnen worden aan een situatie waarin de kosten van de expert extreem laag zijn gehouden.

 

KORTOM. U heeft geen enkel excuus om geen gebruik te maken van een contra-expert van 112contra.nl

 

Bel 085 - 06 05 112 of mail naar schade@112contra.nl