Assurantietussenpersoon en Schade, Expertise en Contra-Expertise

Assurantietussenpersoon en Schade

 

Natuurlijke belangenverstrengeling

In geval van schade geldt: er is een natuurlijke tegengesteld belang tussen degene die de schade vergoed wil zien en degene die de schade moet vergoeden. In geval van de expert die wordt benoemd en betaald door de verzekeraar, die de schade moet gaan betalen, bestaat er een belangentegenstelling die ten minste de schijn wekt dat deze expert iets meer het belang van zijn opdrachtgever zal behartigen dan dat van de schade lijdende partij. Daarom is het logisch als die schade lijdende partij zelf ook een deskundige benoemt.

Echter, deskundigen kosten geld en iemand moet de rekening betalen. Het is de vraag of de klant over voldoende kennis en informatie beschikt om die afweging zelf te maken. In bijna alle gevallen heeft men die kennis en informatie niet. de klant zal daarin - bijna altijd - geadviseerd moeten worden. Daarmee kom je uit bij de zorgplicht van de verzekeringsadviseur van die klant. Die verzekeringsadviseur is geen deskundige op het gebied van schadevaststelling, maar wel deskundig bij het begeleiden van de klant bij het indienen van zijn schadeclaim. Doet hij dat niet (niet goed, niet volledig) dan is de kans groot dat hij daarmee zijn zorgplicht schendt.

 

Zorgplicht

Tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken, geldt dat de zorgplicht van een tussenpersoon zich ook uitstrekt tot het begeleiden en het adviseren van de klant bij het indienen van een schadeclaim bij de verzekeraar. Dat betekent dat de verzekeringsadviseur zijn klant in voorkomende gevallen minstens moet informeren over de mogelijkheid om zelf een expert in te schakelen, alsmede over de voordelen en nadelen die zijn verbonden aan een expert namens de verzekeraar. Wanneer een degelijk advies uitblijft, is de tussenpersoon aansprakelijk voor de schade die daarvan het gevolg is.

 

Kosten

De theorie van het verzekeringsrecht kent geen aparte regeling voor de kosten van de contra-expert. Dat betekent dat (voor zover het gaat om kosten verbonden aan een contra-expertise) deze steeds moeten worden getoetst aan het criterium "redelijke kosten gemaakt tot het vaststellen van de schade". Zowel voor de situatie dat de verzekeraar zelf een expert heeft aangewezen, als voor het geval de verzekerde de expert inschakelt.

In de praktijk blijkt dat bijna alle verzekeraars in de polisvoorwaarden aanhouden dat, naast de door de verzekeraar aangestelde expert, verzekerde ook de mogelijkheid wordt geboden zelf een expert in te schakelen. Daarvan worden de kosten conform polisvoorwaarden door de verzekeraar vergoed. Mogelijk zijn deze wel gemaximeerd aan de hoogte van de kosten van de eigen expert.

Gezien het gebruikelijk is dat de kosten voor een eigen deskundige conform polisvoorwaarden gedekt worden, is het opvallend dat verzekerden vaker niet dan wel van dit recht gebruik maken. Mede vanuit de zorgplicht van groot belang dat de tussenpersoon verzekerden wijst op dit recht.

 

Aansprakelijkheidsclaim of WA schade

In geval van een aansprakelijkheidsclaim, kan de tussenpersoon in een situatie dat zijn klant een aansprakelijkheidsclaim wil indienen zijn klant adviseren ook zelf een expert te benoemen. Redelijke kosten van schadevaststelling vormen dan een onderdeel van de claim.