Zorgplicht van het assurantieintermediair

De zorgplicht van de assurantietussenpersoon bij schade

De assurantietussenpersoon is geen deskundige op het gebied van schadevaststelling, maar wel deskundig bij het begeleiden van de klant bij het indienen van zijn schadeclaim. Doet hij hij dat niet ( niet goed, niet volledig) dan is de kans groot dat hij daarmee zijn zorgplicht schendt.

De omvang van de zorgplicht van een assurantietussenpersoon is afhankelijk van de afspraken die hij met zijn klant heeft gemaakt en de gerechtvaardigde verwachtingen die hij bij zijn klant heeft gewekt.

Zeker in het verleden werden afspraken over de omvang van de zorgplicht niet expliciet gemaakt. De omvang van de dienstverlening door de tussenpersoon was min of meer afhankelijk van de persoonlijke invulling door die tussenpersoon. Hoewel de laatste jaren, mede onder invloed van gewijzigde beloningsmodellen, steeds meer tussenpersonen wel de omvang van hun dienstverlening omschrijven, komt de situatie waarin deze niet is vastgelegd nog regelmatig voor.

In die gevallen geldt dat de omvang van de dienstverlening wordt bepaald door de invulling die de rechter aan de zorgplicht van de tussenpersoon geeft. Volgens vaste rechtspraak brengt deze zorgplicht, kort weergegeven, mee dat de assurantietussenpersoon zich moet gedragen als een redelijk bekwaam en redelijk handelend tussenpersoon, met een voortdurende en actieve bemoeienis met de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen.

 

Het voorgaande betekent dat - tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken - de zorgplicht van een tussenpersoon zich ook uitstrekt tot het begeleiden en het adviseren van de klant bij het indienen van een schadeclaim bij een rechtstreekse verzekeraar. Het begeleiden van een klant bij het indienen van een claim bij een aansprakelijkheidsverzekeraar valt niet vanzelfsprekend onder  deze zorgplicht, omdat het bij aansprakelijkheidsclaims juist gaat om schadegevallen die niet zijn gedekt onder een eigen verzekering. Wel geldt ook hier: tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken. Als een verzekeringsadviseur zijn klant (onverplicht) toch bij een dergelijke aansprakelijkheidsclaim begeleidt, kan deze zorgplicht alsnog ontstaan door de gewekte verwachtingen.

 

De zorgplicht van de assurantietussenpersoon brengt dus mee dat hij zijn klant moet "begeleiden en adviseren"bij het indienen van een schadeclaim. Dat betekent dat de verzekeringsadviseur zijn klant in voorkomende gevallen ten minste moet informeren over de mogelijkheid om zelf een expert in te schakelen, alsmede over de voordelen en nadelen die zijn verbonden aan het inschakelen van een expert door de verzekeraar.

 

Dat doet zich voor in alle gevallen waarin de schade van dien aard is, dat het te verwachten is dat de verzekeraar een expert wil inschakelen, terwijl in de polisvoorwaarden niet is vastgelegd dat de verzekeraar het recht om een expert te benoemen voor zichzelf heeft gereserveerd. Daarbij gaat het om schadegevallen, waarbij de veronderstelde hoogte van de schade en/of de complexiteit aanleiding geven tot het benoemen van een expert.

 

In gevallen waarin de verzekeraar een expert heeft benoemd, houdt de zorgplicht in dat de tussenpersoon een vinger aan de pols houdt: verloopt het schadevaststellingsproces tot tevredenheid van de klant en zo nee: is het raadzaam de klant te adviseren ook zelf een deskundige in te schakelen? In gevallen waarbij volgens de polisvoorwaarden de verzekerde ook het recht heeft een expert in te schakelen op kosten vaneen verzekeraar, ligt een dergelijk advies eerder voor de hand dan in de situatie dat et onzeker is of deze kosten "terugverdiend"worden.

 

Wat betekent dit voor de praktijk?

In een aantal gevallen maakt het advies tot het benoemen van een eigen expert onderdeel uit van de zorgplicht van de tussenpersoon. Dit is het geval als de hoogte van de schade de inschakeling van een eigen expert rechtvaardigt:

.  terwijl de verzekeringsvoorwaarden niets omtrent expertise regelen;

.  en de verzekeringsvoorwaarden de verzekerde uitdrukkelijk  dat recht geven;

.  en als het gaat om een aansprakelijkheidsclaim, waarbij geen twijfel bestaat over de dekking op een aansprakelijkheidsverzekering.

Daarnaast kan het adviseren van een eigen expert aangewezen zijn als de verzekerde en/of zijn adviseur serieuze twijfels heeft over de bevindingen van de door de verzekeraar benoemde expert.

 

De gevolgen van een tekortschietende zorgplicht

Wat nu als - achteraf - blijkt dat de tussenpersoon zijn klant ten onrechte niet heeft gewezen op de voor en nadelen van een door de verzekeraar benoemde expert en/of de mogelijkheid van een (contra)expertise? In dat geval is de tussenpersoon aansprakelijk voor de schade die daarvan het gevolg is. (En in beginsel valt die aansprakelijkheid dan onder zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering.)

Het vaststellen van de omvang van de schade is niet eenvoudig. Daarvoor moet worden uitgegaan van et schadebedrag dat onder de oorspronkelijke schadeclaim zou zijn betaald als de tussenpersoon wel op de mogelijkheid van een eigen expert had gewezen, minus het schadebedrag dat is uitbetaald nu dat niet is gedaan. Probleem bij die fictieve situatie is dat - juist in die gevallen waarin discussie over de schadeomvang mogelijk is - ook discussie over het verschil tussen de werkelijke schadevaststelling en de niet - gedane schadevaststelling mogelijk is.

 

Afhankelijk van de situatie kan de rechter dan oordelen dat het voordeel van gerede twijfel aan de verzekerde/benadeelde moet worden gegund. Maar daarvoor zal ten minste die "gerede twijfel"noodzakelijk zijn.

 

Wat veel veel belangrijker is: de zorgplicht van de assurantietussenpersoon in geval van schade behoort vooral gericht te zijn op het ondersteunen van zijn klant. Hij bewaakt de belangen van zijn klant en biedt daarmee voor de klant een extra waarborg dat hij de (de klant) ook vertrouwen kan hebben in de uitkomst van het schadevaststellingsproces. Juist omdat in dat schaderegelingsproces bij schades van enige omvang onderhandelingsruimte zit, kan het advies voor een eigen expert of contra-expert zijn aangewezen. dat past bij de dienstverlening van een zorgplichtige assurantietussenpersoon.

 

Neem contact op met 112contra.nl

Wij doen wat anderen beloven